Gabions

Jumbo Gabion Maccaferriกล่องลวดตาข่ายเกเบียนของ Maccaferri เป็นกล่องลวดตาข่ายที่ผลิตขึ้นจากลวดตาข่ายถักชนิดหกเหลี่ยม ประกอบเข้าด้วยกันเป็นกล่อง ณ โรงงานของเรา จัดส่งในรูปแบบของกล่องที่พับไว้ ซึ่งจะถูกกางออกและบรรจุหินในพื้นที่โครงการก่อสร้าง

จุดเด่นของโครงสร้างที่ประกอบขึ้นจากการจัดเรียงของกล่องเกเบียนคือเป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและระบายน้ำได้  ซึ่งเราสามารถนำกล่องเกเบียนไปจัดเรียงเพื่อใช้ได้ในหลายกรณี ที่นิยมกันคือการนำไปสร้างเป็นกำแพงกันดิน (retaining wall), เขื่อนป้องกันตลิ่ง, ระบบป้องกันการกัดเซาะ และในปัจจุบันมีการนำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมมากขึ้น

กล่องเกเบียนของ Maccaferri ผลิตขึ้นจากลวดเหล็กคุณภาพดี เคลือบกัลวาไนซ์เพื่อให้ทนทานต่อการเกิดสนิม นอกจากนี้ยังสามารถเสริมการปกป้องด้วยชั้นเคลือบพอลิเมอร์ (polymeric coating) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งอาจต้องการอายุการใช้งานที่มากกว่าเดิม

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close