Mattress

Reno Mattress® Maccaferri

กล่องลวดตาข่ายแมทเทรส เป็นกล่องลวดตาข่ายเหมือนกับกล่องเกเบียน แต่แตกต่างกันที่ขนาดช่องตาข่าย ความสูงของตัวกล่อง และลักษณะการใช้งาน โดยขนาดช่องตาข่ายของกล่องแมทเทรสจะมีความมกว้างเพียง 6 ซม. เพื่อให้สามารถบรรจุหินที่ขนาดเล็กลงได้ ความสูงของกล่องจะน้อยกว่ากล่องเกเบียน คือมีความสูงแค่ไม่เกิน 30 ซม. และลักษณะการใช้งาน จะเป็นการปูดาดไปตามพื้นที่ เพื่อปกคลุมพื้นที่ผิวดินที่ต้องการป้องกันการกัดเซาะ

เช่นเดียวกับกล่องเกเบียน แมทเทรสที่ผลิตจาก Maccaferri ผลิตขึ้นจากลวดเหล็กคุณภาพดี เคลือบกัลวาไนซ์ และยังสามารถเลือกเสริมการปกป้องอีกชั้นด้วยการหุ้มพอลิเมอร์

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close