Reinforced Soil Structure

Reinforced Soil Structure (โครงสร้างดินเสริมกำลัง) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะตามความชัน ได้แก่

  •   Reinforced Soil Wall (กำแพงกันดินเสริมกำลัง) มีความชันมากกว่า 70 องศา
  •   Reinforced Soil Slope (ลาดดินเสริมกำลัง) มีความชันไม่เกิน 70 องศา

slope&wall.png

สำหรับระบบที่เป็นกำแพงนั้น บางครั้งถูกเรียกว่า MSE Wall (Mechnically Stabilised Earth Wall)

Reinforced Soil Structure มีส่วนประกอบ 3 ส่วนสำคัญได้แก่

3D Model

  1. Facing คือส่วนผิวหน้าของโครงสร้างซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ซึ่งพิจารณาได้จากความชันและความสวยงามเหมาะสม
  2. Reinforced Element คือส่วนเสริมกำลัง ซึ่งนิยมใช้เป็นวัสดุ Geosynthetics เช่น Geogrid และ Geotextile โดยจะใช้คุณสมบัติของวัสดุในการรับแรงดึง (Tensile Strength) เป็นหลัก
  3. Soil หรือดินในส่วนเสริมกำลังนั่นเอง โดยดินในส่วนนี้อาจจะเป็นดินในที่หรือดินที่จัดหามาก็ได้ ที่สำคัญคือต้องทราบคุณสมบัติของดินส่วนนี้เพื่อที่จะคำนวณออกแบบได้ถูกต้อง

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close